فیلتر شده بر اساس : معماری و شهرسازی
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۹ مورد.

مهشید شکوهی

دانشیار
معماری و شهرسازی - شهرسازی
مهشید شکوهی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/shokouhi/fa

امیر

امیر شکیبامنش

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
امیر شکیبامنش
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

http://faculty.art.ac.ir/shakibamanesh/fa

Google Scholar
نوشین

نوشین ضیاء شهابی

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
نوشین ضیاء شهابی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

http://faculty.art.ac.ir/ziashahabi/fa

مریم فراهانی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
مریم فراهانی
استادیار -
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

http://faculty.art.ac.ir/farahani/fa

آزاده

آزاده فرزادپور

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
آزاده فرزادپور
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

http://faculty.art.ac.ir/farzadpour/fa

مهسا

مهسا فلاح نیا

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
مهسا فلاح نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

http://faculty.art.ac.ir/fallahnia/fa

رضا فلسفی

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
رضا فلسفی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

http://faculty.art.ac.ir/rezafalsafi/fa

ریما

ریما فیاض

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
ریما فیاض
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

http://faculty.art.ac.ir/fayaz/fa

فریبا

فریبا قرائی فتح آبادی

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
فریبا قرائی فتح آبادی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

http://faculty.art.ac.ir/gharaei/fa

لیلا

لیلا کوکبی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
لیلا کوکبی
استادیار دکترای تخصصی
۶۶۷۲۲۷۴۰ معماری و شهرسازی - طراحی شهری

http://faculty.art.ac.ir/kowkabi/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
مصطفی

مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی

دانشیار
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

http://faculty.art.ac.ir/kiani/fa

فرهاد لیلوی

استادیار
معماری و شهرسازی
فرهاد لیلوی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/laylavi/fa

محمدرضا

محمدرضا متینی

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمدرضا متینی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

http://faculty.art.ac.ir/matini/fa

Google Scholar
مریم

مریم محمدی

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
مریم محمدی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

http://faculty.art.ac.ir/mohammadi/fa

ئه سرین

ئه سرین محمودپور

استادیار
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
ئه سرین محمودپور
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

http://faculty.art.ac.ir/mahmoudpour/fa

Google Scholar
محمدحسین

محمدحسین محمودی ساری

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
محمدحسین محمودی ساری
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

http://faculty.art.ac.ir/mahmoudi/fa

علیرضا

علیرضا مستغنی

دانشیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
علیرضا مستغنی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

http://faculty.art.ac.ir/mostaghni/fa

Google Scholar ORCID
منوچهر

منوچهر معظمی

استادیار
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
منوچهر معظمی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

http://faculty.art.ac.ir/moazzemi/fa