فیلتر شده بر اساس : معماری و شهرسازی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۶ مورد.
محمود

محمود ارژمند

استادیار
معماری و شهرسازی
محمود ارژمند
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/arzhmand/fa

نادیه

نادیه ایمانی

دانشیار
معماری و شهرسازی
نادیه ایمانی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/imani/fa

ناصر

ناصر برک پور

استاد
معماری و شهرسازی
ناصر برک پور
استاد دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/barakpoor/fa

بهنود

بهنود برمایه ور

استادیار
معماری و شهرسازی
بهنود برمایه ور
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/barmayehvar/fa

پروین

پروین پرتوی

استاد
معماری و شهرسازی
پروین پرتوی
استاد دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/partovi/fa

هادی

هادی پندار

استادیار
معماری و شهرسازی
هادی پندار
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/pendar/fa

میترا

میترا حبیبی

دانشیار
معماری و شهرسازی
میترا حبیبی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/habibi/fa

شهریار حبیبی

استادیار
معماری و شهرسازی
شهریار حبیبی
استادیار -
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/shahriyarhabibi/fa

سید بهشید

سید بهشید حسینی

استاد
معماری و شهرسازی
سید بهشید حسینی
استاد دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/hosseini/fa

غلامرضا

غلامرضا حقیقت نائینی

دانشیار
معماری و شهرسازی
غلامرضا حقیقت نائینی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/haghighat/fa

علی اکبر

علی اکبر حیدری

دانشیار
معماری و شهرسازی
علی اکبر حیدری
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/heidari/fa

حسین

حسین خسروی

استادیار
معماری و شهرسازی
حسین خسروی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/khosravi/fa

اکبر

اکبر دبستانی رفسنجانی

مربی
معماری و شهرسازی
اکبر دبستانی رفسنجانی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/dabestani/fa

محمدرضا

محمدرضا رحیم زاده

استادیار
معماری و شهرسازی
محمدرضا رحیم زاده
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/rahimzadeh/fa

پیونیک سیمونی

استادیار
معماری و شهرسازی
پیونیک سیمونی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/simoni/fa

رضا

رضا شکوری

دانشیار
معماری و شهرسازی
رضا شکوری
دانشیار -
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/shakouri/fa

امیر

امیر شکیبامنش

دانشیار
معماری و شهرسازی
امیر شکیبامنش
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/shakibamanesh/fa

نوشین

نوشین ضیاء شهابی

مربی
معماری و شهرسازی
نوشین ضیاء شهابی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/ziashahabi/fa