فیلتر شده بر اساس : سینما و تئاتر
نمایش ۱۹ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
مسعود

مسعود سفلایی شهر بابک

مربی
سینما و تئاتر
مسعود سفلایی شهر بابک
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/soflaei/fa

اسماعیل

اسماعیل شفیعی

دانشیار
سینما و تئاتر
اسماعیل شفیعی
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/shafiee/fa

محمد

محمد شهبا

دانشیار
سینما و تئاتر
محمد شهبا
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/shahba/fa

مجید

مجید شیخ انصاری

استادیار
سینما و تئاتر
مجید شیخ انصاری
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/sheikhansari/fa

علیرضا صیاد

استادیار
سینما و تئاتر
علیرضا صیاد
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/sayyad/fa

شهاب الدین

شهاب الدین عادل

دانشیار
سینما و تئاتر
شهاب الدین عادل
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/adel/fa

علی اکبر

علی اکبر علی زاد شیرجو پشت

مربی
سینما و تئاتر
علی اکبر علی زاد شیرجو پشت
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/alizad/fa

رها

رها علی نژاد

مربی
سینما و تئاتر
رها علی نژاد
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/alinezhad/fa

علی حسین

علی حسین فرخی

استادیار
سینما و تئاتر
علی حسین فرخی
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/farokhi/fa

گلناز گلشن

مربی
سینما و تئاتر
گلناز گلشن
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/golshan/fa

رضا

رضا مهدی زاده

مربی
سینما و تئاتر
رضا مهدی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/mehdizadeh/fa

فهیمه

فهیمه میرزاحسین

مربی
سینما و تئاتر
فهیمه میرزاحسین
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/mirzahossein/fa

محمدحسین ناصربخت

استادیار
سینما و تئاتر
محمدحسین ناصربخت
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/naserbakht/fa

سیدمحسن

سیدمحسن هاشمی

دانشیار
سینما و تئاتر
سیدمحسن هاشمی
دانشیار دکتری
۰۲۱۸۸۳۰۰۶۶۶ سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/hashemi/fa

نرگس

نرگس یزدی

مربی
سینما و تئاتر
نرگس یزدی
مربی -
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/yazdi/fa