ایرج اسکندری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی نقاشیهیات علمیقطعی رسمیتمام وقت۲۳