ایرج داداشی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵