اکبر دبستانی رفسنجانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معماری داخلیعضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازیرسمی آزمایشیتمام وقت۵