علی باستانی نژاد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده موسیقیعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۳