بهنود برمایه ور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی فناوری معماری- دپارتمان مدیریت پروژه و ساختهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۷