مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی تغییرات گونه‌های موسیقی خیابانی در تهران از سال 1380 تا 1395محمدرضا آزاده فر؛ یحی حسینخانینامه هنرهای نمایشی و موسیقی1397
۲Say Body Movements, Don’t Call It Dance: Lamentation Ritual Ceremonies in Dashtestan in Southern IranMohammad Reza Azadehfar; Maryam SharifiRevista de Etnografie si Folclor-Journal of Ethnography and Folklore Vol. 1 and 2, ISSN: 0034-8198.2018
۳Designing Music Tourism Packs طراحی بسته های گردشگری موسیقیMohammad Reza AzadehfarHonar-Ha-Ye-ziba: Honar-Ha-Ye-Namayeshi Va Moosighi Vol. 23, No. 1, Spring 20182018
۴Melodic Shapes in Gusheh-ha of Iranian Radif نمای حرکت ملودیک در گوشه‌های ردیف موسیقی ایرانMohammad Reza Azadehfarمجله‌ی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، دو فصلنامه دانشگاه هنر شماره 12 بهار و تابستان 1395،1397
۵سنجش چگونگی تغییر ذائقه و سبک شنیداری عمومی موسیقایی در ایران بین سال های 1387تا 1389 بر مبنای آلبوم های منتشر شده و اجرای کنسرت هامحمدرضا آزاده فرنامه هنرهای نمایشی و موسیقی1394
۶Domination of Social and Cultural Inhabitancies over Music Training School: the Case of Western Music Performers Living in IranMohammad Reza AzadehfarInternational Review of the Aesthetics and Sociology of Music2014
۷Symmetrical Balance and Coherence in Iranian Music and Visual Arts A Comparative StudyMohammad Reza AzadehfarGli spazi della musica2014
۸Diversities In Iranian Philosophical And Theosophical Views Toward Music And Its Impact On Iranian YoungstersMohammad Reza AzadehfarEuropean Journal of Science and Theology2014
۹دیدگا ههای فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان باورپذیری آن در نزد نسل جوان موسیقیمحمدرضا آزاده فرهنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی1393
۱۰User Interface Design for E-Learning SoftwareBehnam Faghih, Mohammad Reza Azadehfar, S. D. KatebiInternational Journal of Soft Computing and Software Engineering [JSCSE]2013
۱۱تفوق بستر اجتماعی نسبت به مکتب آموزشی در درک و دریافت موسیقی: مطالعه موردی نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایرانمحمدرضا آزاده فرنامه هنرهای نمایشی و موسیقی1390
۱۲تحلیل نحوه برخورد و ارزش‌گذاری موسیقی راک از دیدگاه مخاطبان: مطالعۀ موردی شنوندگان ایران و ترکیهمحمدرضا آزاده فر؛ نوریجامعه شناسی هنر و ادبیات1389
۱۳زمینه‌ی مشترک فطری در ساختار آوازهای اخلاق مدار در نزد پیروان ادیان الهیمحمدرضا آزاده فربیناب1389
۱۴بهینه سازی صوتی محیط کار برای کارگران کارخانجات پوشاک باکنترل و هارمونیزه کردن صدای ماشین‌آلاتمحمدرضا آزاده فرهنرهای زیبا1388
۱۵کارایی نهادهای آموزش هنری بر بنیان متغیرهای اقتصادیمحمدرضا آزاده فرانجمن آموزش عالی ایران1388
۱۶مبانی آهنگساری و نقد کاربردی: بهره‌های مطالعات بین‌رشته‌ای در نقد موسیقیمحمدرضا آزاده فرفرهنگستان هنر1388
۱۷بررسی تطبیقی آکسانها در کُنشهای پریودیک درام و موسیقیمحمدرضا آزاده فرنامه هنر، فصلنامه دانشگاه هنر1387
۱۸ویژگی تحریر در ساختار ریتم گوشه‌های ردیف موسیقی ایرانیمحمدرضا آزاده فرماهور1387
۱۹بررسی تطبیقی چرخهی زمان و تجسم ادوارایقاعیمحمدرضا آزاده فرهنرهای زیبا1386
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.