بیژن اربابی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی فرشهیات علمیقطعی رسمیتمام وقت۱۳