کامران افشار مهاجر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی ارتباط تصویریهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۶